Cloud platforms

התנועה לעננים נמשכת בתיר שאת. עוד ועוד ארגונים מייצאים חלקים מהפלטפורמות, התשתיות והשירותים שלהם לעננים. העושר של השירותים הניתנים כיום בענן מספקים פתרונות איכותיים למגוון אתגרים באינטגרציה, אחסון וריבוי נתונים. בפועל, פתרונות ענן הופכים להיות חלק אינטגרלי מהמוצרים והתשתיות הקיימים כיום.
מסלול זה מתרכז בהיצע בעננים ומתרכז בפתרונות אשר יאפשרו לקדם טכנולוגית את יכולות הארגון ומוצריו באמצעות Oracle cloud

 

כל סמינר הינו סמינר יומי  09:00-16:30 

מנהל/ת מסלול

מני מלר
מני מלר

יום שני 20 נובמבר 2017